شماره حساب ها فروشگاه ::

 

images

بانک ملت

شماره حساب: ۴۴۲۹۵۲۸۶۱۴

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۷۹۱۶۳۸۶۱

صاحب حساب : محمد حسین زینلی

images

بانک صادرات

شماره حساب: ۰۱۰۳۸۶۸۰۱۹۰۰۸

شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۴۰۳۷۸۰۳۶۴۴

صاحب حساب : محمد حسین زینلی